Podgląd treści WWW (JSR 286)
Podgląd treści WWW (JSR 286)

Regulamin Portalu CDEdu.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Wortalu www.cdedu.pl.
  2. Operatorem Wortalu jest Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, przy ulicy Innowacyjna 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000211578.
  3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
   1. operator – Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
   2. wortal – usługa polegająca na udostępnianiu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.cdedu.pl składająca się m.in. z aplikacji:
    • Profile;
    • Społeczności;
    • Aktywności;
    • Blogi;
    • Zakładki;
    • Pliki;
    • Fora;
    • Wiki;
    • Planer;
    • Newsletter;
   3. użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Wortalu przez odbieranie i umieszczanie na nim danych,
   4. użytkownik zarejestrowany – użytkownik, który dokonał Rejestracji,
   5. wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika, zamieszczona przez użytkownika w jego profilu w Wortalu www.cdedu.pl,
   6. rejestracja – rejestracja w Wortalu z podaniem informacji niezbędnych do założenia nowego konta:
    • Imię (dobrowolne);
    • Nazwisko (obowiązkowe);
    • Adres poczty internetowej (obowiązkowe);
    • Pytanie kontrolne (obowiązkowe);
    • Odpowiedź (obowiązkowe);
   7. dane - treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które użytkownik dobrowolnie umieszcza na Wortalu;
   8. newsletter – elektroniczna forma biuletynu, wysyłana na skrzynki pocztowe Użytkowników w postaci txt lub html;
   9. Administrator Danych Osobowych – Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
  4. Zabronione jest zamieszczanie na Wortalu Danych sprzecznych z prawem, w tym naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
  5. Operator będzie usuwał z Wortalu Dane sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Informacje o takich Danych należy zgłaszać Operatorowi za pomocą poczty elektronicznej, na adres moderator@cdedu.pl.
  6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Wortalu Danych publikowanych w Wortalu automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.
  7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Wortalu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
  8. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.
 2. Techniczne Warunki korzystania z serwisu
  1. Niezbędnym dla korzystania z Wortalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).
  2. W ramach Wortalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
  3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub NoScript może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Wortalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
  4. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji oprogramowania służącego do przeglądania zasobów internetowych.
 3. Rejestracja Użytkownika
  1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Wortalu.
  2. Użytkownik zamieszczający swój wizerunek wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku, w tym na Wortalu, obok imienia i nazwiska użytkownika lub obok jego Danych.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu rozpowszechniania i udostępniania Wizerunku i Danych.
  4. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Wortalu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
  5. Użytkownik Zarejestrowany dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na adres E-mail.
  6. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na otrzymywanie lub nieotrzymywanie wiadomości, na adres e-mail, związanych z funkcjonowaniem Wortalu. Wszelkie ustawienia dostępne są dla Użytkownika Zarejestrowanego w zakładce „Preferencje poczty elektronicznej”.
  7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Wortalu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane.
  8. Jeden Użytkownik nie może posiadać na Wortalu więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.
  9. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu obszarów Wiki na Wortalu, przyznaniu im uprawnień do usuwania komentarzy lub wpisów na forum dostępnym na Wortalu. Operator może cofnąć przyznane uprawnienia bez uzasadnienia.
  10. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
  11. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 4. Zamieszczanie Danych
  1. Użytkownik Zarejestrowany na Wortalu jest uprawniony do:
   1. zamieszczania wypowiedzi;
   2. zamieszczania komentarzy;
   3. zamieszczania wpisów na forum;
   4. zamieszczania plików;
   5. zakładania społeczności;
   6. prowadzenia bloga;
   7. prowadzenia planera;
   8. gromadzenia zakładek;
   9. przeglądania Wiki;
  2. Wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany z przyznanym uprawnieniem może zakładać oraz tworzyć obszary Wiki.
  3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik upoważnia Operatora do publikowania na Wortalu jego Danych oraz do korzystania z przekazanych do Wortalu Danych na następujących polach eksploatacji (licencja):
   1. wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
   3. każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
    • w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
    • na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celach promocyjnych;
    • poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji;
    • poprzez publikację w prasie;
    • poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard;
    • przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych;
   4. wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania;
  4. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Wortalu.
  5. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
  6. Licencja ma charakter niewyłączny.
  7. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
  8. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Wortalu Danych, za których publikację na Wortalu otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty tego wynagrodzenia w podwójnej wysokości na rzecz Operatora.
  9. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Wortalu Danych wskazujących na firmy nie należące do „Północno – Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej”, a w szczególności ich nazw, danych adresowych, znaków graficznych oraz innych materiałów wskazujących na dany podmiot.
  10. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do Wortalu jedynie takie Dane, z których korzystanie przez Operatora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów ani praw osób trzecich lub Operatora, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.
  11. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, jakie Operator poniesie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 10. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Użytkownika.
  12. Operator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać wszelkie Dane na Wortalu, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Usunięcie Danych nie wymaga uzasadnienia.
 5. Obowiązki Użytkowników
  1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Wortalu, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności:
   1. zamieszcza tego rodzaju Dane na Wortalu, że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami,
   2. usuwa z naruszeniem dobrych obyczajów Dane innych Użytkowników,
   3. zakłada więcej niż jedno konto na Wortalu,
   4. podaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji na Wortalu,
  3. Operator ma prawo:
   1. zablokować możliwości korzystania z Wortalu na okres do 1 miesiąca,
   2. pozbawić przyznanych uprawnień,
   3. pozbawić możliwości korzystania z Wortalu poprzez usunięcie jego konta z Wortalu.
  4. Zastosowanie blokady, pozbawienie przywilejów lub usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza do:
   1. uzyskania wyczerpujących informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy.
   2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
   3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane go dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
   4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
   5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
   6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Administrator Danych Osobowych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki o których mowa w pkt. 2.
  4. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony o których mowa w pkt. 2.
Podgląd treści WWW (JSR 286)
 • wtorek, 7 lipca 2015 Autoryzowany kurs AutoCAD w atrakcyjnej cenie! - Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji AutoCada.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Newsletter 42/2015 - 18 czerwca w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach odbyła się konferencja zatytułowana „Cyfryzacja - trampoliną rozwoju”. Tematyką, która zdominowała to organizowane przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej spotkanie były nowoczesne rozwiązania informatyczne wdrażane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych - Nowoczesne rozwiązania oparte na oprogramowaniu jednego z najstarszych koncernów informatycznych, IBM – to tematyka, która zdecydowanie dominowała podczas organizowanego przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej seminarium pt.„Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych”. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w siedzibie firmy T-Matic Grupa Computer Plus w Białymstoku.
Najbliższe szkolenia page